Samenvatting

Bij doorklikken op onderstaande kopteksten wordt de uitgebreide toelichtende tekst getoond.

Geen duurzame beleggingsdoelstelling – artikel 8

Pensioenfonds Cosun (het Fonds) ziet de pensioenregeling als Artikel 8: ‘een financieel product dat ecologische en sociale kenmerken promoot’, maar heeft niet als doel duurzaam te beleggen. Vanaf 1 januari 2023 houdt het Fonds in het beleggingsproces rekening met de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren en met duurzaamheidsrisico’s. Lees meer

Ecologische of sociale kenmerken van het financiële product

Het Fonds heeft binnen de brede context van maatschappelijk verantwoord beleggen keuzes gemaakt welke onderwerpen prioriteit krijgen. Er is besloten de thema’s klimaat (wat betreft ecologische kenmerken) en goede gezondheid en welzijn (wat betreft sociale kenmerken) specifieke aandacht te geven in de breedte van de beleggingen. Daarnaast belegt het Fonds in ondernemingen die praktijken van een goed bestuur volgen. Lees meer

Beleggingsstrategie

Het Fonds hanteert een langetermijnbeleggingsstrategie op basis van de doelstelling, de risicohouding en de beleggingsbeginselen. Deze beleggingsstrategie is vastgelegd in het strategische beleggingsbeleid.

Onderdeel van het strategische beleggingsbeleid is het ESG-beleid (ESG: Environmental, Social en Governance). In dit beleid zijn de instrumenten toegelicht die het Fonds tot zijn beschikking heeft om de ESG-strategie uit te voeren. De instrumenten zijn: ESG-integratie, uitsluiting, uitoefening van stemrecht, engagement en positieve impact. Lees meer

Aandeel beleggingen

Het Fonds herijkt periodiek (om de circa drie jaar) haar strategisch langetermijnbeleggingsbeleid (waaronder de beleggingsmix) met behulp van een zogenaamde ALM-studie. Hieruit volgt het gewenste rendements- en risicoprofiel van het Fonds, met inachtneming van duurzaamheidsrisico’s. Het strategisch beleggingsbeleid dient vervolgens als uitgangspunt bij de vaststelling van het jaarlijkse beleggingsbeleid.

Het Fonds wenst de beleggingsportefeuille aan te laten sluiten bij het ESG-beleid. De invulling daarvan en daarmee de integratie van de ecologische en sociale kenmerken zijn per beleggingscategorie bepaald. Het screent de portefeuille op verschillende duurzaamheidsfactoren, maar hanteert geen minimum percentage ten aanzien van uitsluitingen en evenmin een minimum percentage ten aanzien van duurzame beleggingen in de zin van de SFDR-verordening. Lees meer

Monitoring ecologische of sociale kenmerken

Het Fonds ziet in de kwartaalrapportage van de fiduciair manager en het Jaarrapport MVB toe op de vooruitgang en realisatie van de ESG-doelstellingen waaronder de ecologische en sociale kenmerken die het Fonds promoot. Lees meer

Methodologieën

Het Fonds maakt gebruik van veel ESG-data waar meerdere methodologieën aan ten grondslag liggen. De belangrijkste methodologieën hebben betrekking op de het meten van duurzaamheidsfactoren en het duurzaamheidsprofiel van landen en bedrijven. Het duurzaamheidsprofiel van bedrijven en landen brengt het Fonds in kaart met ESG-ratings en indicatoren die inzicht geven in de duurzaamheidsprestaties (bijv. de CO2 uitstoot). Lees meer

Databronnen en -verwerking

Voor de beoordeling van de duurzaamheidsaspecten gebruikt het Fonds data van externe dataleveranciers. De data wordt door de fiduciair manager verzameld en verwerkt in meerdere systemen. Het Fonds heeft waarborgen ingebouwd ten aanzien van datakwaliteit. Voor de beleggingen waarvoor geen data beschikbaar zijn vanuit de datalevanciers worden geen schattingen gebruikt. Lees meer

Methodologische en databeperkingen

Extern aangeleverde ESG-data zijn voortdurend in ontwikkeling en in zekere mate subjectief. Het Fonds is zich hiervan bewust en hanteert mede om deze reden meerdere databronnen en -leveranciers. Om de gegevenskwaliteit te waarborgen, heeft de fiduciair manager van het Fonds regelmatig contact met de externe leveranciers en vindt periodiek een evaluatie plaats. In dit traject heeft datakwaliteit een belangrijke plek. Lees meer

Due diligence

Het Fonds hanteert de volgende stappen met betrekking tot ESG due diligence: (1) identificeren, (2) voorkomen en mitigeren, (3) monitoren en (4) rapporteren. Het ESG-beleid van het Fonds – en de daaraan gekoppelde KPI’s – zijn het uitgangspunt voor de ESG due diligence. Lees meer

Engagementbeleid

Het Fonds heeft in het ESG-beleid een invloedsdoelstelling opgenomen. Gezien de omvang en aard van de portefeuille, conformeert het Fonds zich aan het engagement- en stembeleid van de fondsbeheerders. Dit beleid wordt bij de selectie en monitoring van de fondsbeheerders beoordeeld, onder andere op ESG-aspecten. Ook andere aspecten spelen een rol zoals de strategie, de financiële prestaties en risico’s en de kapitaalstructuur van de desbetreffende onderneming. In het Jaarrapport MVB rapporteert het Fonds hoe de fondsbeheerders invulling hebben gegeven aan hun engagement- en stembeleid. Lees meer

Aangewezen referentiebenchmark

Niet van toepassing. Lees meer

Beloningsbeleid

Het Fonds voert een beheerst en duurzaam beloningsbeleid dat in overeenstemming is met de doelstellingen van het Fonds en is afgestemd op de aard, omvang, organisatie en complexiteit van Pensioenfonds Cosun. Ook is het beleid passend gelet op de aangesloten ondernemingen waarvoor wij de regeling uitvoeren.

Het Fonds verstrekt geen prestatiegerelateerde beloningen. Het beloningsbeleid strookt met en bevat geen prikkels die afbreuk doen aan de doelstellingen, waarden en langetermijnbelangen van Pensioenfonds Cosun en zijn belanghebbenden.

Het beloningsbeleid bevat daarmee geen conflicten met het beleid ten aanzien van de integratie van duurzaamheidsrisico’s. Ten aanzien van het beloningsbeleid houdt het Fonds zich aan de normen die gesteld zijn in de Pensioenwet, thema 6 van de Code Pensioenfondsen 2018 en de SFDR. Lees meer

Documenten duurzaamheidsinformatie

Hieronder treft u de documenten inzake duurzaamheid aan.