Het Fonds herijkt periodiek (om de circa drie jaar) haar strategisch langetermijnbeleggingsbeleid met behulp van een zogenaamde ALM-studie. Hieruit volgt het gewenste rendements- en risicoprofiel van het Fonds, met inachtneming van duurzaamheidsrisico’s. Het strategisch beleggingsbeleid dient vervolgens als uitgangspunt bij de vaststelling van het jaarlijkse beleggingsplan.

Het Fonds streeft een gediversifieerde beleggingsportefeuille na, waarin diverse beleggingscategorieën en economische sectoren zijn vertegenwoordigd, en die aansluit bij het ESG-beleid. Per beleggingscategorie wordt de invulling van de mate van verantwoord beleggen bepaald, inclusief de integratie van de ecologische en sociale kenmerken. Dit is mede afhankelijk van de implementatiemogelijkheden binnen die beleggingscategorie. Bij deze afweging wordt ook bepaald of belegd wordt in entiteiten via een directe blootstelling, een mandaat, of via een indirect blootstelling, een beleggingsfonds of andere beleggingsoplossing. Het Fonds maakt voornamelijk gebruik van beleggingsfondsen.

Schematisch ziet dit er als volgt uit:

#1 Afgestemd op E/S kenmerken omvat de beleggingen van het gebruikte financiële product om te voldoen aan de ecologische of sociale kenmerken die het financiële product promoot. De verwachting is dat ongeveer 95%-100% van de portefeuille (exclusief liquiditeiten en derivaten) in deze categorie valt. Voor deze beleggingen worden praktijken van goed bestuur door het Fonds verwacht waarvan de monitoring onderdeel is van het beleggingsproces.

#2 Overige omvat de overige beleggingen van het financiële product die niet zijn afgestemd op de ecologische of sociale kenmerken en die evenmin als duurzame belegging kwalificeren. De verwachting is dat deze categorie voornamelijk uit de liquiditeitenposities en derivaten van het Fonds bestaat.

De categorie #1 Afgestemd op E/S-kenmerken omvat de subcategorie #1B Overige E/S-kenmerken. Deze categorie omvat beleggingen die zijn afgestemd op de ecologische of sociale kenmerken die niet als duurzame belegging kwalificeren, voornamelijk omdat niet voldaan wordt aan de positieve bijdrage aan de ecologische en sociale doelstellingen van de Taxonomie.

Het Fonds screent de portefeuille op verschillende duurzaamheidsindicatoren, maar hanteert geen minimum percentage ten aanzien van uitsluitingen en evenmin een minimum percentage ten aanzien van duurzame beleggingen in de zin van de SFDR-verordening.

Ga terug naar de duurzaamheidsinformatie.