Het Fonds ziet toe op de vooruitgang en realisatie van de ESG-doelstellingen waaronder de ecologische en sociale kenmerken die het Fonds promoot.

  1. Het duurzaamheidsprofiel van de beleggingen wordt elk kwartaal inzichtelijk gemaakt aan de hand van de MSCI ESG Research ESG-ratings. Per rating (AAA t/m CCC) is de allocatie weergegeven.
  2. De portefeuille wordt elk kwartaal gescreend op naleving van de uitsluitingen, naleving van de UN Global Compact principes, MSCI ESG controversies scores en blootstellingen naar beleggingen in de fossiele brandstof industrie.
  3. Elk kwartaal wordt de beoogde verlaging van de CO2 uitstoot van de beleggingen van het Fonds in lijn met de EU Climate Transition Benchmark in kaart gebracht.
  4. De bijdrage die het Fonds levert aan de Sustainable Development Goals wordt ieder jaar in het Jaarrapport MVB vergeleken met de SDG-bijdrage van de benchmark.

Aan de hand van de kwartaalrapportages van de fiduciair manager van het Jaarrapport MVB zijn de duurzaamheidsrisicos inzichtelijk.

In het Jaarrapport MVB van het Fonds wordt ook verantwoording afgelegd over de wijze waarop door de fondsmanagers is gestemd. De fondsmanagers geven (conform SRD II) namens het Fonds een toelichting op de belangrijkste stemmingen. In dit het Jaarrapport MVB wordt ook verantwoording afgelegd over de naleving van het uitsluitingenbeleid en de engagementactiviteiten.

Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid voor het vaststellen van het ESG-beleid en de uitvoering hiervan. Het bestuur zal de implementatie van het beleid monitoren en bijsturen indien gewenst. De beleggingsadviescommissie ondersteunt het bestuur in de uitvoering. De beleggingsadviescommissie adviseert het bestuur over het ESG-beleid en controleert of het ESG-beleid aansluit bij de ESG-ambitie en de doelstelling van het Fonds. De fondsbeheerders voeren het ESG-beleid uit. De beleggingsadviescommissie monitort de resultaten. Hiervoor is een aantal key performance indicatoren (KPI’s) benoemd die op periodiek worden geëvalueerd.

Ga terug naar de duurzaamheidsinformatie.