Het Fonds hanteert een langetermijnbeleggingsstrategie op basis van de doelstelling van de pensioenregeling, de risicohouding en de beleggingsbeginselen. Deze beleggingsstrategie is vastgelegd in het strategische beleggingsbeleid.

Het strategische beleggingsbeleid biedt duidelijke kaders voor het creëren van een beleggingsportefeuille om de doelstellingen van het Fonds te halen. Het geeft onder andere de strategische verdeling van het fondsvermogen over de verschillende beleggingscategorieën weer, inclusief de kwantitatieve en kwalitatieve overwegingen bij de gemaakte keuzes. De uitgangspunten van dit beleid worden jaarlijks herbevestigd en zijn de basis voor het jaarlijkse beleggingsplan.

Het ESG-beleid maakt onderdeel uit van dit strategisch beleggingsbeleid. In dit beleid zijn de instrumenten toegelicht die het Fonds tot zijn beschikking heeft om zijn ESG-strategie uit te voeren. De instrumenten zijn ESG-integratie, uitsluiting, uitoefening van stemrecht, engagement en positieve impact o.b.v. SDG’s.

Het Fonds beoordeelt fondsmanagers onder meer op de wijze waarop deze instrumenten worden toegepast in het beleggingsproces. Binnen “passief beheer” is de keuze voor de benchmark leidend, terwijl bij “actief beheer” (waaronder illiquide categorieën) ESG onderdeel is van de selectiecriteria. De fiduciair manager adviseert het Fonds hierover en neemt deze elementen in acht bij de uitvoering van selectieprocessen.

ESG integratie

Bij de keuze van benchmarks en fondsbeheerder (in het selectie proces) wordt door het Fonds beoordeeld op welke wijze ESG geïntegreerd is in het beleggingsproces. Binnen passief beheer is de keuze voor de benchmark veelal leidend, terwijl bij actieve beheerders (waaronder illiquide categorieën) ESG onderdeel is van het proces om instrumenten te selecteren.

Uitsluiting

Het Fonds sluit bedrijven en landen uit die betrokken zijn bij activiteiten die op grond van het internationaal recht verboden zijn. Daarnaast sluit het Fonds bedrijven uit die controversiële wapens maken, onderhouden of verhandelen, alsmede bedrijven die het grootste gedeelte van hun omzet halen uit productie, toelevering, distributie en/of verkoop van tabak en tabak gerelateerde producten. Ook sluit het Fonds financiële instrumenten (staatsobligaties, staatsgegarandeerde leningen en beleggingen in staatsbedrijven) uit die worden uitgegeven door landen die zeer laag scoren op mensenrechten, democratie en/of milieubeleid.

Uitoefenen van stemrecht

Het Fonds oefent via de fondsmanagers stemrecht uit om aan te geven dat belang wordt gehecht aan hoe ondernemingen in de portefeuille met arbeids- en mensenrechten en ESG-kwesties omgaan.

Engagement

Het Fonds voert via de fondsmanagers op basis van hun engagementbeleid de dialoog met ondernemingen in de portefeuille met als doel om de algemene standaarden binnen een bedrijfstak of keten te verbeteren.

Positieve impact

Het Fonds wil niet alleen schade vermijden (‘do-no-harm’), maar wil ook waar mogelijk beleggen in positieve oplossingen. Het Fonds wenst dit te uiten door te beleggen in instrumenten die een positieve bijdrage bieden aan duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) gerelateerd aan klimaat en goede gezondheid en welzijn.

Praktijken van goed bestuur

Het Fonds belegt in ondernemingen die praktijken van een goed bestuur volgen. Het Fonds onderschrijft de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen en de leidende beginselen van de UN Global Compact. Dit betekent dat het Fonds verwacht van de ondernemingen waarin het Fonds belegt dat zij conform internationale standaarden handelen en dit publiekelijk kenbaar maken. De beleggingsportefeuille wordt op eventuele schendingen gescreend. Voor deze screening maakt het Fonds gebruik van de screening op controversiële activiteiten (zogenaamde ‘red flags’) van dataleverancier MSCI ESG Research. Deze screening kijkt naar factoren die onder andere gerelateerd zijn aan controversies rondom managementstructuren, betrekkingen met werknemers, beloning van het betrokken personeel en naleving van de belastingwetgeving.

Ga terug naar de duurzaamheidsinformatie.