Het Fonds maakt gebruik van veel ESG-data waar meerdere methodologieën aan ten grondslag liggen. De belangrijkste methodologieën hebben betrekking op de het meten van duurzaamheidsfactoren en het duurzaamheidsprofiel van bedrijven. Het duurzaamheidsprofiel van bedrijven brengt het Fonds in kaart met ESG-ratings, CO2 data en SDG-scores.

Duurzaamheidsfactoren

Het Fonds hanteert duurzaamheidsindicatoren om bestaande of potentiële afbreuk aan de duurzaamheidsdoelstellingen te beoordelen. In onderstaande tabel staan de belangrijkste indicatoren voor het Fonds inclusief de koppeling met de gebruikte parameter.

Indicator ongunstige effecten op duurzaamheid Parameter
Ecologisch Broeikasgasemissies (BKG) Scope 1, 2, 3 en totaal
Koolstofvoetafdruk Koolstofvoetafdruk
BKG-intensiteit BKG-intensiteit van ondernemingen waarin is belegd
Blootstelling aan ondernemingen actief in de sector fossiele brandstoffen Aandeel beleggingen in ondernemingen die actief zijn in de sector fossiele brandstoffen
Sociaal Schendingen van de beginselen van het VN Global Compact of van de richtsnoeren voor multinationale ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) Aandeel beleggingen in ondernemingen die betrokken zijn geweest bij schendingen van de beginselen van het UN Global Compact of van de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen
Ontbreken van procedures en compliancemechanismen voor het monitoren van de naleving van de beginselen van het VN Global Compact en de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen Aandeel beleggingen in ondernemingen zonder een beleid voor het monitoren van de naleving van de beginselen van het VN Global Compact en de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen of zonder regelingen voor de afhandeling van klachten waarmee schendingen van die VN-beginselen of OESO-richtsnoeren kunnen worden aangepakt
Blootstelling aan controversiële wapens (antipersoneelsmijnen, clustermunitie, chemische wapens en biologische wapens) Aandeel beleggingen in ondernemingen die zijn betrokken bij de productie of verkoop van controversiële wapens

MSCI ESG Research ESG-ratings

De ESG-rating is een systematiek waarbij een ESG Research provider (in dit geval MSCI ESG Research) bedrijven beoordeelt op hun ESG-beleid en uitvoering en hier een score (‘rating’) voor geeft. Het Fonds wenst minder dan 1% van het vermogen in ondernemingen met een CCC rating te beleggen.

De analisten van MSCI beoordelen data (jaarverslagen en andere publicaties, overheden, NGO’s, media etc.) op het vlak van ESG van ca. 7000 bedrijven en van de sectoren. Bedrijven krijgen, op relatieve basis van de prestaties in de sector waarin het bedrijf actief is, een rating lopend van AAA tot CCC.

Best-in-class

Met de best-in-class aanpak selecteert het Fonds, via de fondsmanagers, bedrijven op basis van de beste ‘ESG ratings’. De ESG-rating is een relatieve score waarbij bedrijven worden vergeleken binnen de sector waarin de onderneming actief is. De rating geeft een oordeel over de onderneming op de onderdelen E, S en G waarbij de wegingen afhankelijk zijn van de activiteiten van de onderneming. De rating is voor een groot deel vooruitkijkend omdat er niet alleen wordt gekeken naar misstanden in het verleden, maar vooral naar de huidige risico’s en de risicobeheersing.

Positieve selectie

Het Fonds beoogt te beleggen in ondernemingen die bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) gerelateerd aan SDG’s 3,7 en 12.

De bijdrage kan worden gerealiseerd door meer te beleggen in bedrijven die een positieve bijdrage leveren en minder te beleggen in bedrijven die een negatieve bijdrage leveren aan deze SDG’s. Bij de monitoring maakt het Fonds gebruik van de Sustainable Impact Metrics van MSCI ESG Research. Dit instrument onderscheidt zich van best-in-class beleggen doordat er gericht accenten worden aangebracht naar de SDG’s. Best-in-class richt zich meer op bedrijven die goed scoren op ESG-factoren in het algemeen.

Klimaatdoelstelling

De klimaatdoelstelling van het Fonds is een CO2-voetafdruk van de beleggingsportefeuille die in lijn is met de ‘EU Climate Transition Benchmark’. Dit betekent dat de CO2-emissie jaarlijks ongeveer 7% moet dalen nadat de gemiddelde emissies in het eerste jaar al 30% beneden die van de benchmark lagen. De CO2-voetafdruk (scope 1 en 2) is gebaseerd op het economisch belang in de onderneming voorzover zij deze CO­2-data rapporteren en is gewogen naar de waarde van de ondernemingen in de portefeuille. Het Fonds past vooraf geen standaard instument toe om de voetafdruk te verlagen. Dit wordt per beleggingscategorie bepaald.

Engagement

Het Fonds belegt niet zelf direct in aandelen, maar doet dit via minderheidsbelangen in beleggingsfondsen die worden beheerd door gespecialiseerde fondsbeheerders. Het Fonds kiest wel zelf (de beleggingsfondsen van) de fondsbeheerders. Omdat het Fonds participant is in het beleggingsfonds en niet de juridisch eigenaar van de aandelen die het beleggingsfonds aanhoudt, kan het Fonds geen volledig eigen stem- en dialoogbeleid toepassen. Het beleid van de fondsmanager is impliciet ook van toepassing op onze aandelenbeleggingen. De uitgangspunten en het engagementbeleid staat beschreven in de sectie Engagementbeleid.

Uitsluiting

Het Fonds sluit bedrijven en landen uit die betrokken zijn bij activiteiten die op grond van het internationaal recht verboden zijn. Ook sluit het Fonds bedrijven uit die controversiële wapens maken, onderhouden of verhandelen, alsmede bedrijven die het grootste gedeelte van hun omzet halen uit productie, toelevering, distributie en/of verkoop van tabak en tabak gerelateerde producten. Ten slotte sluit het Fonds financiële instrumenten (staatsobligaties, staatsgegarandeerde leningen en beleggingen in staatsbedrijven) uit die worden uitgegeven door landen die zeer laag scoren op mensenrechten, democratie en/of milieubeleid.

Om deze blootstelling te monitoren screent het Fonds de beleggingsportefeuille ieder kwartaal. De dagelijkse controle vindt plaats bij de fondsbeheerders.

Ga terug naar de duurzaamheidsinformatie.