Het Fonds heeft binnen de brede context van maatschappelijk verantwoord beleggen keuzes gemaakt welke onderwerpen prioriteit krijgen. Er is besloten de thema’s Klimaat (wat betreft ecologische kenmerken) en goede gezondheid en welzijn (wat betreft sociale kenmerken) specifieke aandacht te geven in de breedte van de beleggingen. Het Fonds belegt daarnaast in ondernemingen die praktijken van een goed bestuur volgen. Het Fonds gebruikt geen specifieke referentiebenchmark om onderstaande kenmerken te bereiken.

Klimaat

Klimaatverandering vormt voor onze maatschappij wereldwijd een ongekende uitdaging. Hierdoor ontstaan negatieve maatschappelijke effecten, die steeds vaker ook als beleggingsrisico’s (duurzaamheidsrisico’s) worden gezien. Het Fonds ondersteunt de doelstellingen zoals uiteengezet in het Klimaatakkoord om de uitstoot van de schadelijke broeikasgassen wereldwijd terug te dringen.

Goede gezondheid en welzijn

Het Fonds beoogt in brede zin bij te dragen aan goede gezondheid en welzijn en wil dat kapitaal breder wordt ingezet om impact te realiseren op dit thema.

Als onderdeel van de bijdrage aan goede gezondheid en welzijn heeft het Fonds besloten om bedrijven die het grootste gedeelte van hun omzet halen uit productie, toelevering, distributie en/of verkoop van tabak en tabak gerelateerde producten uit te sluiten.

Goed bestuur

Het Fonds onderschrijft de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de UN Global Compact Principles en stemt daar de beleggingen op af. Het Fonds verwacht eveneens van de fiduciair manager, ESG-dienstverleners en / of fondsbeheerders, en van ondernemingen waarin wordt belegd dat zij conform deze internationale standaarden handelen en dit publiekelijk kenbaar maken. Bij voorkeur hebben deze partijen de UN PRI ondertekend.

Ga terug naar de duurzaamheidsinformatie.