In deze toelichting leest u over alle onderwerpen die op uw pensioenoverzicht kunnen staan. Op uw overzicht staan alleen de onderwerpen die voor u gelden. U ziet de stand per 1 januari 2024. Wilt u meer weten over uw pensioen? Lees dan het Pensioen 1-2-3 op onze website. Op onze website vindt u ook veelgestelde vragen over het pensioenoverzicht.

Dit ziet u op uw pensioenoverzicht

 1. Uw gegevens
 2. Uw opgebouwde pensioen en wat u straks aan pensioen kunt verwachten
 3. Hoe zeker uw pensioen is

1. Uw gegevens

Hier ziet u uw persoonlijke gegevens zoals bij ons bekend per 1 januari 2023. Controleert u uw gegevens alstublieft goed en geef het aan ons door als er iets niet klopt.

 • Pensioensalaris Op het overzicht staat het (voltijd) salaris dat meetelt voor uw pensioen. In 2023 is dit maximaal € 128.810. Dit is een regel van de belastingdienst. Werkt u parttime, dan bouwt u naar verhouding pensioen op.
 • Franchise Over dit deel van uw salaris bouwt u geen pensioen op. U krijgt namelijk later ook AOW van de overheid.
 • Uitkeringsovereenkomst Voor het berekenen uw pensioen gaan wij uit van uw salaris, uw parttimepercentage, hoe lang u in dienst bent en het percentage waarmee u elk jaar pensioen opbouwt.
 • Start deelname pensioenregeling Mogelijk is dit voor u een andere datum dan dat u bij uw werkgever begon. In de loop van de tijd is de leeftijd dat men kon beginnen met pensioen opbouwen vervroegd.
 • Voortzetten pensioenopbouw Bent u arbeidsongeschikt, dan ziet u hier hoe uw pensioenopbouw doorloopt voor het deel dat u niet kunt werken. Dit is het voortzettingspercentage.

Meld uw partner bij ons aan

Controleer of uw partner bij ons bekend is. De naam van uw partner staat dan op uw overzicht. Gaat u trouwen, uw partnerschap registreren of samenwonen, of heeft u dit gedaan? Geeft u dit dan aan ons door. Let op: Woont u samen? Dan is het extra belangrijk dat u uw partner bij ons aanmeldt. Alleen dan krijgt uw partner partnerpensioen als u overlijdt.

Uit elkaar? Geef het aan ons door

Bent u gescheiden, is uw geregistreerd partnerschap beëindigd of woonde u samen en bent u nu uit elkaar? Geef dit dan ook aan ons door, samen met uw eventuele afspraken over de verdeling van uw pensioen.

Ouderdomspensioen2. Welk pensioen heeft u opgebouwd en welk pensioen kunt u verwachten?

Hier ziet u:

 • Hoeveel pensioen u tot en met 1 januari 2024 bij ons opbouwde. Dit pensioen krijgt u vanaf uw 68ste, zolang u leeft. Ook als u eerder uit dienst gaat bij uw werkgever;
 • Hoeveel pensioen u krijgt vanaf uw 68ste, als uw situatie niet verandert: dus als u in dienst blijft en pensioen opbouwt tot u 68 wordt.

Uit elkaar

Bent u gescheiden of is uw geregistreerd partnerschap beëindigd? Dan zijn de gevolgen van uw scheiding verwerkt in deze bedragen. Dit geldt alleen als:

 • U de afspraken over de verdeling van uw pensioen aan ons door heeft gegeven;
 • Wij deze afspraken aan u bevestigd hebben.

Wat krijgen uw partner en (eventuele) kinderen als u overlijdt?

Hier ziet u:

 • Wat uw partner krijgt als u overlijdt. U ziet het bedrag dat uw partner levenslang krijgt. Ook ziet u het bedrag dat uw partner (aanvullend) krijgt tot de AOW-leeftijd of uiterlijk tot de leeftijd van 68 jaar.
 • Wat uw kinderen krijgen als u overlijdt. Uw kinderen ontvangen het wezenpensioen tot 18 jaar. Zolang uw kinderen studeren of invalide zijn ontvangen zij het wezenpensioen tot 27 jaar.

Uw partner is degene:

 • Met wie u getrouwd bent;
 • Met wie u een geregistreerd partnerschap heeft;
 • Met wie u samenwoont en die u bij Pensioenfonds Cosun heeft aangemeld als partner.

Let op! Overlijdt u als u uit dienst bent of na uw pensioendatum, dan krijgen uw nabestaanden een lagere uitkering. Dit ziet u niet op dit overzicht, maar wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Hebt u geen partner, dan ziet u toch een partnerpensioen op uw overzicht. Dit bouwt u op en u kunt het ruilen voor meer pensioen voor uzelf als u met pensioen gaat.

Wat krijgt u als u arbeidsongeschikt wordt?

 • Uw pensioenopbouw gaat door Als u arbeidsongeschikt bent, dan gaat uw pensioenopbouw door voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent. Voor deze regeling bent u arbeidsongeschikt als u een WIA-uitkering van het UWV krijgt.
 • Arbeidsongeschiktheidspensioen De WIA-uitkering krijgt u over uw bruto jaarsalaris tot € 71.628 (2024). Verdient u meer, dan krijgt u ook een aanvulling van het pensioenfonds. Dit is het arbeidsongeschiktheidspensioen. Dit start 1 jaar nadat de WIA-uitkering begon. De hoogte hiervan ziet u op uw overzicht. Hoeveel pensioen u krijgt, hangt samen met hoeveel u nog kunt werken. Is uw bruto jaarsalaris lager dan € 71.628, dan krijgt u geen aanvullend pensioen indien u arbeidsongeschikt wordt.

3. Hoe zeker is uw pensioen?

Hier ziet u een inschatting van uw pensioen als de economische situatie zich neutraal ontwikkelt of als het langere tijd mee- of tegenzit. Hierbij houden we rekening met veel verschillende economische scenario’s. Als de prijzen stijgen of dalen, dan kunt u minder of meer kopen voor uw pensioen. Dit is koopkracht. Als de prijzen stijgen en uw pensioen stijgt niet, dan kunt u met hetzelfde pensioen minder kopen.

Op het pensioenoverzicht ziet u onderstaand plaatje. Hieronder leest u wat de bedragen betekenen.

U heeft nu opgebouwd (onder de pijl)

Dit is het pensioen dat u tot nu toe heeft opgebouwd. Dit bedrag staat ook op uw pensioenoverzicht onder ‘Hoeveel pensioen heeft u opgebouwd?.’ Als u nu zou stoppen met werken is dit het bedrag dat u straks bruto per jaar gaat ontvangen.

Verwacht eindresultaat (links, boven en rechts van de pijl)

Hier staan drie bedragen. Dit zijn inschattingen van uw pensioen in verschillende situaties. De bedragen zijn vergelijkbaar met euro’s van nu (gecorrigeerd voor prijsinflatie). Met de berekening hiervan houden we rekening met heel veel mogelijke toekomstscenario’s. We gaan er hierbij wel vanuit dat u pensioen blijft opbouwen bij Pensioenfonds Cosun.

Bedrag boven de middelste pijl

Dit is het pensioen waarop u op dit moment lijkt uit te komen. De kans is 50% dat uw pensioen hoger uitkomt en 50% dat uw pensioen lager uitkomt.

Bij de rechter pijl

Hier ziet u het bedrag waarop uw pensioen kan uitkomen als het economisch meezit. In 5% van de berekende toekomstscenario’s zou uw pensioen hoger zijn dan dit bedrag. De kans hierop is dus klein. Dit bedrag is hoger als je het vergelijkt met het bedrag boven de middelste pijl. Als het economisch meezit, dan kunnen wij namelijk uw pensioen misschien verhogen met toeslagen. Misschien kunnen we zelfs inhaaltoeslagen verlenen.

Bij de linker pijl

Dit is het bedrag waarop uw pensioen kan uitkomen als het economisch tegenzit. In 5% van de berekende toekomstscenario’s zou uw pensioen lager zijn dan dit bedrag. De kans hierop is dus klein. Dit bedrag is lager als je het vergelijkt met het bedrag boven de middelste pijl. Als het economisch tegenzit vindt er namelijk misschien geen volledige pensioenopbouw plaats. Of misschien kunnen we uw pensioen niet verhogen, waardoor uw koopkracht daalt. Of moeten wij uw opgebouwde pensioen verlagen.

Wat zorgt ervoor dat het mee- of tegenzit?

 • Een rente die daalt of stijgt Als de rente stijgt, hoeven wij minder geld in kas te houden om in alle toekomstige uitkeringen te kunnen betalen. De kans is groter dat we de pensioenen kunnen verhogen. Als de rente daalt, moeten wij meer geld reserveren. De kans is dan kleiner dat we de pensioenen kunnen verhogen.
 • Beleggingen kunnen rendement opleveren, maar ook verlies Wij beleggen de premie voor uw pensioen. Hierbij zorgen we dat we risico’s spreiden. We weten vooraf ook niet hoeveel rendement onze beleggingen opleveren. Als de beleggingen veel opleveren, dan kunnen we de pensioenen eerder verhogen dan wanneer de beleggingen weinig opleveren.
 • De prijzen kunnen hard stijgen of juist dalen De invloed van de prijzen is verwerkt in de inschatting. Verwachten we dat de prijzen stijgen, dan verlagen we het bedrag een beetje. Verwachten we dat de prijzen dalen, dat verhogen we het bedrag iets.

Op mijnpensioenoverzicht.nl ziet u hetzelfde plaatje. Naast het pensioen dat u bij ons opbouwt, ziet u daar ook uw AOW en het pensioen dat u eventueel ergens anders opbouwde.

Verhoging en verlaging van uw pensioen in de afgelopen drie jaar

Op het pensioenoverzicht ziet u of uw pensioen verhoogd of verlaagd is en wat de prijsstijgingen waren in de afgelopen jaren. In het pensioenoverzicht vermelden wij de prijsstijgingen van december 2022 tot december 2023. In ons toeslagenbeleid gaan wij uit van de prijsstijgingen van oktober 2022 tot oktober 2023. Dit kunnen dus andere percentages zijn.

Een verhoging van uw pensioen berekenen wij op basis van de cao-loonstijging van Cosun Beet Company. Hiervoor gebruiken wij niet de Consumenten Prijs Index. De Consumenten Prijs Index maakt wel duidelijk hoeveel de prijzen gestegen zijn.

Pensioenaangroei factor A

Hier ziet u uw pensioenaangroei Factor A in 2023. Vult u uw pensioen aan met een lijfrente, dan heeft u dit bedrag nodig. Hiermee berekent u hoeveel u belastingvrij mag inleggen in uw lijfrente. Mogelijk heeft u dit bedrag nodig bij uw aangifte inkomstenbelasting over 2024 of latere jaren. Bewaar dit pensioenoverzicht daarom goed.

Vragen

Kijk in de lijst met veelgestelde vragen of het Pensioen 1-2-3. Of neem contact op met Appel Pensioen-uitvoering. Dit kan via e-mail: pfcosun@appelpensioen.nl of telefonisch 085 -210 4133.