Maatschappelijk verantwoord beleggen is belangrijk binnen ons beleggingsbeleid

Maatschappelijk verantwoord beleggen vormt een onderdeel van het beleggingsbeleid en de beleggingsovertuigingen van Pensioenfonds Cosun. In het in 2019 gehouden deelnemersonderzoek, hebben onze deelnemers aangegeven dat zij maatschappelijk verantwoord beleggen belangrijk vinden. Zij verwachten dan ook dat het bestuur hier aandacht aan besteedt in het beleggingsbeleid. Wij hebben een ESG (Environment, Social, Governance) – beleid opgesteld waarin onze doelstellingen en randvoorwaarden zijn opgenomen voor maatschappelijk verantwoord beleggen.

Vanuit de wet- en regelgeving die voor ons als institutionele belegger geldt, worden eisen gesteld aan de wijze waarop wij ons ESG-beleid invullen. Zo volgt uit de Europese Shareholder Rights Directive II (SRDII) dat wij in beleid vastleggen en publiceren hoe wij ons als betrokken aandeelhouder opstellen (betrokkenheidsbeleid). Daarnaast is de Sustainable Finance Disclosure Regulation (verder: SFDR) vanaf 10 maart 2021 van kracht. Dit is een Europese verordening waarin regelgeving is opgenomen hoe er over duurzaamheidsrisico’s gecommuniceerd moet worden naar deelnemers op de website en in de startinformatie (Pensioen 1-2-3) die je ontvangt als je gaat deelnemen aan de pensioenregeling.

Pensioenfonds Cosun is volop bezig met het opstellen en implementeren van het ESG-beleid. De mate waarin wij duurzaamheidsrisico’s in ons beleid meenemen, lichten wij hierna toe met betrekking tot de volgende onderwerpen:

  • Duurzaam product;
  • Ongunstige effecten;
  • Betrokkenheids- en stembeleid:
  • Samenhang met beloningsbeleid PF Cosun.

Duurzaam product

Op basis van de bepalingen in de SFDR, classificeert Pensioenfonds Cosun haar pensioenregeling als een duurzaam product dat ecologische of sociale kenmerken promoot, waarbij gedeeltelijk in duurzame producten wordt belegd. Wij hebben met de pensioenregeling duurzaam beleggen niet als doel, maar wij hebben wel de visie dat duurzaam beleggen bijdraagt aan de langetermijndoelstelling en dat dit onderdeel is van onze fiduciaire taak. Deze classificatie is onderdeel van de SFDR, wat Europese wetgeving is voortkomend uit het EU Actieplan Duurzame Financiering.

Wij zien het ontwikkelen van duurzaam beleid/ESG-beleid als een groeiproces, waarvan het uiteindelijke eindpunt nog niet is bereikt. Het Fonds heeft in 2018 voor het eerst haar ESG-beleid vastgelegd. Dit beleid is mede gebaseerd op uitkomsten van het deelnemersonderzoek. In 2019 is mede op basis van uitkomsten van een nieuw deelnemersonderzoek bepaald welke Social Development Goals (SDG’s) wij wensen te bevorderen. In 2021 heeft het Fonds doelstellingen geformuleerd en thema’s benoemd waarop zij een positieve impact wil bewerkstelligen. Het ESG-beleid wordt minimaal eens per drie jaar geëvalueerd. Wij vinden het van belang om naast duidelijkheid te verschaffen over wat wij wel doen aan duurzaam beleid, ook duidelijk te zijn over wat wij (nog) niet doen.

De beleggingsdoelstelling van Pensioenfonds Cosun is niet uitsluitend duurzaam, aangezien wij ook andere beleggingsdoelstellingen nastreven om de pensioenambitie waar te maken. Wij beogen te beleggen in ondernemingen die ten opzichte van vergelijkbare ondernemingen relatief hoge ESG scores behalen, mits dit geen impact heeft op het verwacht rendement van de betreffende beleggingscategorie. Naast deze beleggingen, kunnen wij ook “duurzame beleggingen” in onze beleggingsportefeuille opnemen die voldoen aan de EU criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. Wij hebben echter nog geen doelstelling vastgesteld ten aanzien van deze beleggingen en houden derhalve geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

De duurzaamheidsinformatie is op de wettelijk voorgeschreven wijze benaderbaar via de home pagina van deze website, maar ook via de link duurzaamheidsinformatie.

Ongunstige effecten

Pensioenfonds Cosun houdt rekening met ESG-factoren in haar investeringsbeslissingen en wegen de ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen, in de zin van artikel 4 van de SFDR op duurzaamheidsfactoren mee. Een verklaring hierover is hier opgenomen.

Het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” is alleen van toepassing op de onderliggende beleggingen van het financiële product die rekening houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. De onderliggende beleggingen van het resterende deel van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Betrokkenheids- en stembeleid

In ons ESG-beleid hebben wij een invloedsdoelstelling opgenomen. Gezien de omvang en aard van onze portefeuille, conformeren wij ons aan het betrokkenheids- en stembeleid van onze vermogensbeheerders. De manier waarop zij maatschappelijk verantwoord beleggen, hun stembeleid hebben ingericht en hoe zij hier invulling aan geven, is beschreven op de pagina Betrokkenheids- en stembeleid.

Samenhang met beloningsbeleid PF Cosun

Wij voeren een beheerst en duurzaam beloningsbeleid dat in overeenstemming is met de doelstellingen van het Fonds en is afgestemd op de aard, omvang, organisatie en complexiteit van Pensioenfonds Cosun. Ook is het beleid passend gelet op de aangesloten ondernemingen waarvoor wij de regeling uitvoeren.

Wij verstrekken geen prestatiegerelateerde beloningen. Het beloningsbeleid strookt met en bevat geen prikkels die afbreuk doen aan de doelstellingen, waarden en langetermijnbelangen van Pensioenfonds Cosun en zijn belanghebbenden.

Ons beloningsbeleid bevat daarmee geen conflicten met het beleid ten aanzien van de integratie van duurzaamheidsrisico’s. Ten aanzien van ons beloningsbeleid houden wij ons aan de normen die gesteld zijn in de Pensioenwet, thema 6 van de Code Pensioenfondsen 2018 en de SFDR.

Jaarrapport

Sinds 2021 wordt een jaarrapport met daarin de ontwikkelingen van het Fonds op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen opgesteld. Het jaarrapport over 2023 is hier te lezen. Eerdere rapporten zijn hier te vinden.

Duurzaamheidsinformatie