Suikerunie

Het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun over 2014 is beschikbaar. Het jaar 2014 was bijzonder druk voor het Cosun pensioenfonds. Aan de ene kant moest het fonds diverse belangrijke veranderingen doorvoeren die in 2014 van kracht werden. Aan de andere kant moest het voorbereidingen treffen voor ontwikkelingen die in 2015 gingen spelen. Financieel gezien heeft het fonds zich in 2014 goed staande gehouden.

Per 1 januari 2014 werd de nieuwe pensioenregeling van kracht die geldt voor alle deelnemers van het fonds. De pensioenleeftijd ging omhoog van 65 naar 67 jaar en daardoor moesten alle bestaande aanspraken worden omgerekend. Verder werd er per 1 juli een nieuwe bestuursstructuur voor het fonds ingevoerd, waarbij onder meer de Deelnemersraad verdween en het Verantwoordingsorgaan zowel een controlerende als een adviserende functie kreeg. Naast deze al volle lijst met taken, moest het pensioenfonds voorbereidingen treffen voor belangrijke veranderingen in 2015. De pensioenregeling moest worden aangepast aan de nieuwe belastingregels. Het bestuur was ook druk met de voorbereidingen voor het nieuw Financieel Toetsingskader (nFTK), de nieuwe financiële regels voor pensioenfondsen die in 2015 van kracht worden. Ten slotte is er per juli 2015 een nieuwe Wet Pensioencommunicatie waaraan ons fonds moet voldoen.

Een verkorte versie van het jaarverslag kun je vinden in het Pensioenbulletin van juli 2015. Je kunt dit downloaden via de pagina Pensioenbulletins.

Het volledige jaarverslag kun je downloaden via de pagina Jaarverslagen.

Kerncijfers

(bedragen in duizenden euro’s, tenzij anders aangegeven)

2014 2013 2012 2011 2010
Aantallen verzekerden
Actieve deelnemers 973 1.039 1.086 1.140 1.183
Premievrije deelnemers 568 579 585 577 583
Pensioengerechtigden 1.674 1.620 1.560 1.513 1.484
Totaal 3.215 3.238 3.231 3.230 3.250
Toeslagverlening
Toeslagen inactieven 0,42% 0,94% 2,65% 1,59% 1,57%
Toeslagen actieven 2,31% 3,41% 0,00% 0,75% 2,52%
Pensioenuitvoering
Feitelijke premie 17.999 15.442 16.838 11.991 10.306
Kostendekkende premie 17.085 15.442 16.838 16.588 15.802
Pensioenuitvoeringskosten 865 745 584 464 907
Uitkeringen 24.722 23.167 20.889 19.668 18.789
Vermogenssituatie en solvabiliteit
Pensioenvermogen 845.695 717.356 729.384 645.027 610.659
Pensioenverplichtingen 715.125 598.528 609.231 555.366 481.637
Dekkingsgraad 118,3% 119,9% 119,7% 116,1% 126,8%
Vereiste dekkingsgraad 108,5% 109,4% 109,8% 111,4% 111,6%
Beleggingsresultaat
Rendementsportefeuille 3,9% 4,7% 7,6% -4,1% 5,2%
Portefeuille voor renteafdekking 76,5% -15,0% 29,6% 44,3% 16,9%
Totaal 18,4% -0,5% 12,9% 7,0% 8,5%

Gepubliceerd op 19 mei 2015