Ingepakte suiker

Het toeslagbeleid van het Fonds is aangepast. Per 1 januari 2023 kunnen de pensioenaanspraken van actieve deelnemers daarom verhoogd worden met 5,23%. De niet-actieve deelnemers (pensioengerechtigden, de arbeidsongeschikte en de gewezen deelnemers krijgen per die datum een toeslag van 5,60%. Daarnaast kunnen de pensioenaanspraken en pensioenen van alle groepen deelnemers met ingang van 1 januari 2022 aanvullend worden verhoogd. De reeds toegekende toeslag per 1 januari 2022 wordt verhoogd met 0,89%.

Verruiming regels toeslagverlening

Per 1 juli 2022 zijn de regels voor het verlenen van een toeslag tijdelijk verruimd. Dit vooruitlopend op de nieuwe regels die gaan gelden in de overgangsperiode naar het nieuwe pensioenstelsel. Hierdoor mogen pensioenfondsen onder voorwaarden eerder een toeslag verlenen.
Een voorwaarde om gebruik te maken van de verruimde regels voor toeslagverlening is bijvoorbeeld dat sociale partners (werkgevers en vertegenwoordigers van de vakbonden) hebben aangegeven dat zij de intentie hebben om de al opgebouwde pensioenen in het nieuwe stelsel in te varen. Met ‘invaren’ wordt bedoeld het omzetten van de al opgebouwde pensioenen naar de nieuwe pensioenregeling. 

Wijziging toeslagbeleid

Zoals wij op 7 juli 2022 in ons nieuwsbericht op deze website hebben aangekondigd, heeft het bestuur goed onderzocht wat de gevolgen zijn als het Fonds het toeslagbeleid zou aanpassen. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek heeft het bestuur besloten om het toeslagbeleid aan te passen. 

Gewijzigde toeslagbeleid
De toeslagverlening per 1 januari van het aankomende jaar wordt bepaald op basis van de beleidsdekkingsgraad van het Fonds op 31 oktober van het jaar, de maatstaf voor de actieve deelnemers en de maatstaf voor de niet-actieve deelnemers. Voor actieve deelnemers is de maatstaf gelijk aan de loonindex. De maatstaf voor de niet-actieve deelnemers is gelijk aan de prijsindex. Hierbij wordt voor de loonindex gekeken naar de collectieve verhoging van het salaris van de actieve deelnemers in een jaar. Voor de prijsindex wordt gekeken naar de verhoging van de consumentenprijsindex voor alle huishoudens op basis van de referentieperiode oktober-oktober. Al deze uitgangspunten blijven ongewijzigd in het nieuwe toeslagbeleid.

Voor het toeslagbeleid hanteert het Fonds een leidraad als beleidskader. Hiermee wordt op basis van de beleidsdekkingsgraad per 31 oktober van enig jaar, het toekenningspercentage van de geldende toeslagmaatstaf vastgesteld. Bij een beleidsdekkingsgraad onder de 110% wordt geen toeslag verleend. Bij een beleidsdekkingsgraad tussen 110% en 125% wordt de mate van toeslag lineair tussen 0% en 100% toegekend. En bij een beleidsdekkingsgraad vanaf 125% wordt volledige toeslag verleend. In onderstaande tabel is het beleid nog eens samengevat.

Beleidsdekkingsgraad (BDG) Toekenningspercentage van maatstaf
BGD < 110% 0%
110% < BDG < 125% Lineair tussen 0% en 100%
BDG > 125% 100%

In aanvulling op de leidraad geldt dat de toeslagverlening aan de niet-actieve deelnemers over drie jaar gemeten niet meer bedraagt dan de over diezelfde periode gemeten gemiddelde toeslag van de actieve deelnemers.

Doorgevoerde wijziging

Het hiervoor beschreven toeslagbeleid is grotendeels hetzelfde als het oude toeslagbeleid. De wijziging die het bestuur doorvoert, is dat de toets op ‘toekomstbestendig indexeren’ afgeschaft wordt. Bij deze toets werd gekeken of de toeslagverlening op basis van de hiervoor beschreven leidraad op basis van wettelijke rekenregels ook in de toekomst gegeven kan worden.
Door de huidige hoge inflatie, is de grens voor ‘toekomstbestendig indexeren’ het afgelopen jaar sterk opgelopen. Waar voorheen de grens altijd onder, maar dichtbij, 125% lag, ligt die momenteel op ongeveer 136%. 

Deze wijziging is beoogd van structurele aard te zijn. Echter, als de definitieve wetgeving rondom het nieuwe pensioenstelsel (Wet Toekomst Pensioenen) bekend is, wordt bekeken of eventuele wijzigingen ten opzichte van wat nu bekend is aanleiding is om hierop terug te komen. Mocht dat zo zijn, dan zullen wij je hierover informeren.

Toeslagverlening 1 januari 2023

Aan de hand van het nieuwe toeslagbeleid heeft het bestuur van Pensioenfonds Cosun bepaald of het een toeslag kan verlenen per 1 januari 2023. Bij het toepassen van het hiervoor beschreven aangepaste toeslagbeleid, is het mogelijk om de pensioenen van alle groepen deelnemers te verhogen.

De beleidsdekkingsgraad per 31 oktober 2022 is gelijk aan 127,8%. Dit betekent dat er ruimte is voor een volledige toeslagverlening. Het toekenningspercentage is op 100% vastgesteld.
De loonindex (op basis van de CAO-stijgingen in 2022) is vastgesteld op 5,23%. De prijsindex (op basis van de CPI oktober 2021 – oktober 2022) is 14,33%.

Toeslag actieve deelnemers

De resulterende toeslag voor actieve deelnemers per 1 januari 2023 is dan 5,23%. Hiervan wordt 1,20% betaald vanuit de (extra) premie die de werkgever als gevolg van de garantieregeling betaalt. De overige kosten worden gefinancierd uit de vrije reserves van het Fonds.

Toeslag niet-actieve deelnemers

De resulterende toeslag voor de gewezen deelnemers en gepensioneerden is gelijk aan 5,60%. Op basis van de leidraad zou een toeslag verleend kunnen worden van 14,33%. Maar doordat de gemiddelde toeslagverlening aan niet-actieve deelnemers over drie jaar gemeten niet meer mag zijn dan de gemiddelde toeslag over diezelfde periode aan actieve deelnemers, wordt de toeslagverlening aan niet-actieve deelnemers beperkt op 5,60%.

De pensioengerechtigden zien de toeslag meteen verwerkt in hun pensioenuitkering in januari 2023. De toeslag voor alle niet-actieve deelnemers wordt volledig gefinancierd uit de vrije reserves van het Fonds.

Aanvulling toeslag 2022

Door de wettelijke verruiming van de toeslagregels per 1 juli 2022 is het mogelijk om een aanvullende toeslag per 1 januari 2022 te geven.

Het bestuur heeft beoordeeld of het verantwoord en evenwichtig is als er gebruikt gemaakt zou worden van de mogelijkheid om een aanvullende toeslag te verlenen. Hierbij is rekening gehouden met de korte en de lange termijneffecten voor alle groepen deelnemers.

De toeslagpercentages per 1 januari 2022 worden dan als volgt:

Populatie Toeslagpercentage
Actieve deelnemers
Arbeidsongeschikte deelnemers 1,73% + 0,98 = 2,62%
Gewezen deelnemers 1,73% + 0,98 = 2,62%
Pensioengerechtigden 1,73% + 0,98 = 2,62%

De aanvullende toeslag wordt per 1 januari 2022 verleend. Dit betekent dat alle pensioenen per 1 januari 2022 verhoogd worden. Voor pensioengerechtigden betekent dit dat er een nabetaling van 11 maanden plaats zal vinden. Deze nabetaling zal uitgekeerd worden in december 2022.

Evenwichtigheid

Door het eenmalig verlenen van een aanvullende toeslag per 1 januari 2022 en het verruimen van het toeslagbeleid:

  • Wordt de toename van de toeslagachterstand beperkt;
  • Wordt beter voldaan aan de doelstellingen van het Fonds ten aanzien van toeslagverlening;
  • De hogere toeslagen leiden tot een lagere dekkingsgraad op het moment van overgang naar de nieuwe pensioenregeling. Hoewel de impact hiervan beperkt is, heeft dit beperkt nadelige effecten voor met name jongeren;
  • Heeft een beperkt verschillend, maar evenwichtig effect op de uitkomsten van het pensioenresultaat voor de verschillende leeftijdscohorten.

Samengevat leidt, zeker gelet op de uitzonderlijke inflatiecijfers van dit moment, het beperkt verruimen van de toeslagmogelijkheden tot hogere toeslagkansen naar de toekomst toe. Het bestuur van Pensioenfonds Cosun vindt dit meer in het belang van alle groepen deelnemers dan het verder laten aangroeien van de aanwezige buffer(s) binnen het Fonds.

Indien je meer wilt weten over de onderbouwing van de evenwichtigheid met betrekking tot de verschillende leeftijdscohorten, is hier aanvullende informatie opgenomen.

Totale kosten

De technische voorziening stijgt ten gevolge van de aanvullende toeslag per 2022 en de toeslag per 1 januari 2023 met circa € 42,6 mln. Dit leidt tot een daling van de actuele dekkingsgraad met ca. 7,4%-punt (de dekkingsgraad per 31 oktober 2022 is 133,7% en zou hierdoor dalen naar 126,3%). Dit effect wordt vanaf eind november 2022 in de dekkingsgraad verwerkt.

Advies verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan heeft op 15 november 2022 positief advies gegeven over het gewijzigde toeslagbeleid en de toeslagen voor 2022 en 2023.

Gepubliceerd op 25 november 2022