Op 1 januari 2026 is beoogd om de nieuwe pensioenregeling in te laten gaan. De huidige pensioenregeling wordt dan beëindigd. Sociale partners hebben in het transitieplan aangegeven dat zij het pensioenfonds verzoeken om het totale pensioenvermogen in te varen in de nieuwe regeling. Daarmee wordt bedoeld dat het totale pensioenvermogen van de huidige regeling op die datum wordt omgezet naar (en verdeeld over) de persoonlijke pensioenvermogens en naar de (collectieve) reserves. De voordelen van invaren zijn onder andere dat:

  • de voordelen van de nieuwe pensioenregeling dan ook van toepassing zijn op de in het verleden opgebouwde pensioenen. In de nieuwe regeling worden minder buffers opgebouwd, waardoor de positieve rendementen mogelijk eerder verdeeld kunnen worden over alle persoonlijke pensioenvermogens.
  • dit een efficiënte en effectieve pensioenuitvoering ten goede komt. Het uitvoeren van 1 pensioenregeling kost minder dan het uitvoeren van 2 verschillende regelingen..
  • het hebben van 1 pensioenregeling minder complex voor deelnemers is. De pensioenuitvoering wordt hiermee ook meer toekomstbestendig.
  • bij een voldoende hoge dekkingsgraad bij de overstap/transitie de solidariteitsreserve (deels) gevuld is. Hierdoor hoeft er minder beleggingsresultaat gebruikt te worden om de solidariteitsreserve te vullen.

Er zijn ook nadelen aan het invaren:

  • in het nieuwe pensioenstelsel kunnen pensioenen – als het tegenzit – ook lager uitvallen dan in het huidige pensioenstelsel.
  • de voorspelbaarheid van het pensioen is in het nieuwe pensioenstelsel in de opbouwfase lager dan in het huidig pensioenstelsel.
  • het invaren leidt tot eenmalige kosten. Dit zijn uitvoeringskosten die gemaakt worden bij de omzetting van de opgebouwde pensioenen naar persoonlijke pensioenvermogens. Maar ook de uitvoeringskosten voor de voorbereidende werkzaamheden daarvoor, zoals transactiekosten in verband met het aanpassen van de beleggingen naar de bij het nieuwe pensioenstelsel passende situatie.
  • Het is nu nog onzeker hoe de gevolgen van het invaren zijn. Het is onzeker hoe hoog de dekkingsgraad op het uiteindelijke invaarmoment is.

Sociale partners zijn van mening dat de voordelen van het invaren van de opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten in het nieuwe pensioenstelsel groter zijn dan de nadelen.

Terug naar het bericht Afspraken sociale partners over nieuwe pensioenregeling bekend