Doelstelling ESG-beleid

Het ESG-doel van Pensioenfonds Cosun is tweeledig:

1. Portefeuilledoelstelling

Met ESG beleggen streven wij er in de eerste plaats naar rekening te houden met onze ESG visie in de daadwerkelijke beleggingsportefeuille. Dit betekent dus dat wij meer willen beleggen in bedrijven en landen met goede ESG normen en de drie gekozen SDG’s en minder of zelfs niet willen beleggen in bedrijven en landen en beleggingen die relatief slecht presteren op ESG-normen. Hierbij houden wij zoveel mogelijk rekening met algemeen aanvaardbare ethische beginselen.

2. Invloedsdoelstelling

Anderzijds willen wij invloed uitoefenen op de bedrijven waarin we beleggen. Daarbij streven wij naar samenwerking omdat wij daardoor sterker staan. De instrumenten die hierbij worden ingezet zijn stemmen (voting) en het aangaan van gesprekken met het bedrijf/land over wat voor ons Fonds belangrijk is (engagement).

Binnen het ESG-raamwerk van Pensioenfonds Cosun zijn naast de gangbare ESG normen, op basis van het deelnemersonderzoek van 2019, drie focus SDG’s benoemd die het Fonds wil bevorderen via haar beleggingsportefeuille:

 1. SDG 3: Goede gezondheid en welzijn
 2. SDG 7: Betaalbare en duurzame energie
 3. SDG 12: Verantwoorde productie en consumptie

Pensioenfonds Cosun wil door middel van de beleggingen een positieve bijdrage leveren aan deze drie focus SDG’s. Daarom zijn deze SDG’s gebundeld in de thema’s ‘Klimaat’ en ‘Gezondheid en Welzijn’.

Ten aanzien van het thema ‘Klimaat’ hebben wij de (reductie)doelstelling opgenomen om de CO2 voetafdruk (voor zover meetbaar) van de totale beleggingsportefeuille gelijk of lager te laten zijn dan de ‘Climate Transition Benchmark’ (CTB). Deze CTB is gedefinieerd als een portefeuille die op een decarbonisatie traject zit en voldoet aan de eisen van de Europese Unie. De CTB is gestart in 2020 met een 30% lagere voetafdruk dan de brede markt en hanteert vervolgens een CO2-emissie reductie van 7% jaar-op-jaar.

Om de voortgang ten aanzien van onze doelstellingen te meten, hebben wij de volgende KPI’s vastgesteld:

 • Elk jaar 2 beleggingscategorieën analyseren met betrekking tot de mogelijkheden om ESG-beleid te implementeren;
 • CO2-uitstoot van de portefeuille gelijk of lager dan Climate Transition Benchmark;
 • Aandeel MSCI CCC-rating in de beleggingsportefeuille: <1%;
 • Maximale blootstelling in beleggingsportefeuille naar UNGC Fails: <1%;
 • De beleggingsportefeuille levert een positieve bijdrage op SDG 3, 7 en 12 (voor zover meetbaar).

Wij rapporteren hierover in het jaarverslag, op de website en waar relevant in de pensioenbulletins.

Methoden

Sturing

Bij besluitvorming over het beleggingsbeleid wordt de impact van de keuze op het ESG-beleid zoveel mogelijk meegenomen. Dit wordt eventueel gedaan op basis van de ESG- en specifieke SDG-scores (kwantitatief), maar dit kan ook beschrijvend (kwalitatief) worden weergegeven. ESG is toegevoegd aan de traditionele driehoek rendement-risico-kosten als onderdeel van de besluitvorming. Door de ESG-impact in de besluitvorming te betrekken wordt het ESG-beleid geïntegreerd in de bestuurlijke cyclus. Dit geldt voor elke stap in het beleggingsproces.

Op dit moment gebruiken wij nog geen ESG-indicatoren in het beleggingsbeleid. Er wordt momenteel gewerkt om concrete doelstellingen te koppelen aan de ESG-criteria en SDG-thema’s. De invulling zal stapsgewijs per beleggingscategorie worden geconcretiseerd. Hierbij hebben we ook aandacht voor eventuele negatieve consequenties van een uitgebreid ESG-beleid, zoals mogelijk hogere kosten. Dit aspect wordt meegewogen in onze besluitvorming.

ESG-instrumenten

Wij maken gebruik van de volgende ESG-instrumenten om het ESG-beleid te implementeren:

1. ESG integratie

Vragen hoe vermogensbeheerders ESG-factoren (en de beheersing van ESG-risico’s) in hun beleggingsproces integreren. Dit wordt gedaan door bij de keuze van benchmarks en managers te beoordelen op de integratie van ESG in hun beleggingsstrategie. Daarnaast kiezen we bij voorkeur voor beleggingsfondsen met een ‘best-in-class’ benadering van de markt. Hierbij wordt nagestreeft om alleen te beleggen in ondernemingen die goed scoren op het gebied van ESG.

2. Uitsluiting

Bedrijven uitsluiten die betrokken zijn bij activiteiten die op grond van het internationaal recht verboden zijn en zoveel mogelijk rekening houden met algemeen aanvaarde ethische beginselen (zie ook ‘screeningcriteria’ hieronder)

3. Uitoefenen van stemrecht

Om aan te geven wat wij vinden van de manier hoe ondernemingen in de portefeuille met arbeids- en mensenrechten en ESG-kwesties omgaan (zie ‘stembeleid’ hieronder).

4. Engagement

Het voeren van dialoog met als doel om de algemene standaarden binnen een bedrijfstak of keten te verbeteren (zie ‘engagement’ hieronder)

5. Positieve impact

Niet alleen schade vermijden (do no harm), maar ook beleggen in positieve oplossingen.

Screeningcriteria / Uitsluitingen

Pensioenfonds Cosun hanteert een uitsluitingsbeleid waarin wij zoveel mogelijk rekening houden met algemeen aanvaarde ethische beginselen. Wij werken niet mee aan een beleggingstransactie die op grond van het internationale recht, verboden is. Dit houdt in dat wij ons onthouden van een belegging:

 • indien daardoor strafbare of moreel verwerpelijke gedragingen worden bevorderd;
 • indien de belegging – zo zij zou worden verricht – in onmiddellijk verband staat met een schending van mensenrechten of fundamentele vrijheden;
 • en in bedrijven die controversiële wapens maken, onderhouden of verhandelen. Deze wapencategorie omvat landmijnen, clusterbommen, munitie met verarmd uranium en biologische, chemische of nucleaire wapens. Pensioenfonds Cosun zal zich houden aan het verbod dat is opgenomen in het Wijzigingsbesluit financiële markten 2013.
 • in bedrijven die het grootste gedeelte van hun omzet halen uit productie, toelevering, distributie en/of verkoop van tabak en tabak gerelateerde producten.

Beleggingen in financiële instrumenten uitgegeven door landen waarvoor een wettelijk besluit tot een handelsembargo door de EU (EU Sanctielijst) of de VN (VN Veiligheidsraad Sanctielijst) is afgegeven, zijn eveneens uitgesloten. Waar van toepassing is dat als onderdeel van sanctiewetgeving er geen wettelijke plicht bestaat om beleggingen direct te verkopen, zal het Fonds er naar streven om zo het verkopen op enig moment kostenefficiënt te laten plaatsvinden.

Wij wensen daarnaast bedrijven uit te sluiten die relatief slecht presteren op ESG-criteria, waarbij de beoordeling ten aanzien van de drie gewenste SDG’s voorrang heeft. Het is niet onze wens om bedrijven uit te sluiten die actief zijn in producten of activiteiten die potentieel nadelig zijn voor individuen, maar waarin deze individuen keuzevrijheid hebben, tenzij deze producten of activiteiten niet passend zijn bij de gekozen thema’s ‘Klimaat’ en/of ‘Gezondheid en Welzijn’.

Stembeleid

Voor de beleggingscategorie aandelen past Pensioenfonds Cosun stembeleid toe. Wij stemmen, waar mogelijk, op aandeelhoudersvergaderingen om invloed uit te oefenen op de bedrijven waarin wij beleggen. Wij zijn van mening dat stemmen op aandeelhoudersvergaderingen bijdraagt aan het risico-rendementsprofiel van de bedrijven en zien het uitoefenen van stemrecht als maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij stemmen niet zelf, maar wij besteden dit uit aan de vermogensbeheerder of zoeken waar mogelijk samenwerking met andere partijen. Dit omdat het Fonds niet rechtstreeks in aandelen belegt, maar belegt in fondsen van aandelen. Meer informatie hierover is opgenomen in deze link.

Engagement

Engagement wordt toegepast op de beleggingscategorie aandelen. Door middel van het aangaan van de dialoog (engagement) willen wij positieve verandering bewerkstelligen bij de bedrijven waarin wij beleggen en ondernemingen stimuleren om maatregelen te nemen om schendingen in de toekomst te voorkomen. Wij doen dit niet zelf maar besteden dit uit, aan de vermogensbeheerder of zoeken samenwerking met andere partijen. Dit omdat het Fonds niet rechtstreeks in aandelen belegt, maar belegt in fondsen van aandelen. Doordat wij participeren in beleggingsfondsen kan niet worden besloten om afscheid te nemen van een onderneming indien de dialoog geen resultaat oplevert. Het is echter zeer waarschijnlijk dat de onderneming bij (potentiële) negatieve impacts op basis van de uitsluitingscirteria (Global compact en ESG rating) alsnog uit de portefeuille zal worden verwijderd. Meer informatie hierover is opgenomen in deze link.

Naast de dialoog met bedrijven voert de fiduciair manager namens ons Fonds gesprekken met de vermogensbeheerders van het Fonds om de aansluiting van het ESG-beleid met de door het Fonds onderschreven initiatieven te beoordelen en indien nodig aansluiting te stimuleren.

ESG-indicatoren

Naast gangbare ESG-indicatoren die wij zullen gaan hanteren, wensen wij ook met de beleggingen drie SDG’s te bevorderen. Op basis van het deelnemersonderzoek van 2019 zijn drie SDG’s benoemd welke wij willen bevorderen via onze beleggingsportefeuille:

 1. SDG 3: Goede gezondheid en welzijn;
 2. SDG 7: Betaalbare en duurzame energie;
 3. SDG 12: Verantwoorde productie en consumptie.

Over deze en eventueel overige SDG’s zal verdere afstemming plaatsvinden op het MVO-beleid van de aangesloten ondernemingen.

Gegevensbronnen

Voor het inzichtelijk maken van de ESG-scores van de liquide beleggingsportefeuille wordt gebruik gemaakt van de resultaten en de indeling van MSCI ESG research.

Voor de meting van de CO2 voetafdruk van de beleggingsportefeuille wordt gebruik gemaakt van de data van ISS (Institutional Shareholders Services Incl.).

Overzicht per beleggingscategorie

In onderstaand overzicht is per beleggingscategorie waar Pensioenfonds Cosun in investeert weergegeven welke methoden worden gehanteerd voor de uitvoering van het ESG-beleid. Op dit moment wordt er geen ESG-meetlat gebruikt. De gebruikte benchmarks zijn allemaal “grijze”  benchmarks, dat wil zeggen dat hier niet specifieke duurzame kenmerken in zijn meegenomen.

Matchingportefeuille Methoden ESG-beleid
QIF Uitsluitingsbeleid
EU IG bedrijfsobligaties Uitsluitingsbeleid
NL woninghypotheken Uitsluitingsbeleid
Returnportefeuille Methoden ESG-beleid
Private Equity Uitsluitingsbeleid
High Yield Uitsluitingsbeleid
EMD Hard Currency Uitsluitingsbeleid
EMD Local Currency Uitsluitingsbeleid
Developed equities Stembeleid
Engagement
Uitsluitingsbeleid
Emerging markets equities Uitsluitingsbeleid
Listed real estate Uitsluitingsbeleid
Listed infrastructure Uitsluitingsbeleid