Per 1 november 2021 heeft het bestuur van Pensioenfonds Cosun een raad van toezicht ingesteld.

De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het Fonds. De raad van toezicht is belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur.  De raad van toezicht legt verantwoording af over de uitvoering van de taken aan het verantwoordingsorgaan en de aangesloten ondernemingen en in het bestuursverslag. Hij rapporteert over de naleving van de Code Pensioenfondsen in het bestuursverslag. Daarnaast stelt de raad van toezicht zich op als gesprekspartner van het bestuur en staat het bestuur met raad terzijde.

De samenstelling van de raad van toezicht is als volgt:

Naam Functie Datum eerste benoeming Einddatum lopende zittingstermijn
De heer R. Kruijff Lid 01-07-2023 01-07-2027
Mevrouw L. van der Made Voorzitter 01-11-2021 01-07-2025
De heer D. Slob Lid 01-11-2021 01-07-2024