Overladen suikerbieten

Door de gedurende 2019 gedaalde rente, is de financiële positie van Pensioenfonds Cosun onder het vereiste niveau gezakt. Het bestuur heeft daarom een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB). Daarin heeft het bestuur aangegeven hoe de financiële binnen 10 jaar weer op het vereiste niveau komt.

Een belangrijke graadmeter voor de financiële positie is de beleidsdekkingsgraad, die het gemiddelde is van de actuele dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. De actuele dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de bezittingen en de verplichtingen van een pensioenfonds, uitgedrukt in een percentage. Bij 100% heeft een fonds precies genoeg vermogen om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. DNB verlangt echter dat pensioenfondsen een buffer hebben om tegenvallers te kunnen opvangen. Deze buffer is afhankelijk van de samenstelling van het deelnemersbestand, de pensioenregeling en het gevoerde beleggingsbeleid en verschilt daarom per pensioenfonds. Voor ons pensioenfonds is de vereiste buffer 14,5%. Dat betekent dat de beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Cosun minimaal 114,5% moet zijn. Als de beleidsdekkingsgraad onder de 114,5% komt, is er sprake van een reservetekort.

Reservetekort sinds eind 2019

Per 31 december 2019 was onze beleidsdekkingsgraad 114,2%. Dat was lager dan het vereiste niveau van 114,5%. Per eind 2019 is er dus sprake van een reservetekort voor Pensioenfonds Cosun. De beleidsdekkingsgraad per 31 maart 2020 was gelijk aan 112,1%. Aangezien er eind maart nog steeds sprake was van een reservetekort, heeft het Fonds volgens de geldende wet- en regelgeving een herstelplan opgesteld en ingediend bij DNB. Op basis van de per 31 december 2019 vastgestelde beleidsdekkingsgraad was de verwachting dat we met uitvoering van ons strategische beleid binnen één jaar voldoende zouden kunnen herstellen. Daarom zijn er vooralsnog geen speciale maatregelen opgenomen in het herstelplan zoals bijvoorbeeld het korten van de pensioenen.

Situatie is aanzienlijk veranderd

Het mag echter duidelijk zijn dat de situatie, in verband met het uitgroeien van de coronacrisis tot een pandemie, aanzienlijk is veranderd. De actuele dekkingsgraad is in de afgelopen maanden gedaald. Per 31 maart 2020 is de actuele dekkingsgraad 102,7%. In de beleidsdekkingsgraad, die het gemiddelde is over 12 maanden, werkt de daling minder snel door. Zoals we in een vorig nieuwsbericht al meldden, houdt het bestuur vast aan het lange termijnbeleid en achten we het nog niet nodig om nu concrete maatregelen te nemen. Het bestuur volgt ondertussen alle ontwikkelingen nauwlettend.

We houden jullie op de hoogte

Een eerstvolgende actualisering van het herstelplan zal, volgens de geldende wet- en regelgeving, in het eerste kwartaal van 2021 plaatsvinden op basis van de beleidsdekkingsgraad per 31 december 2020. We zullen op de website steeds de meest recente beleidsdekkingsgraad publiceren en jullie met nieuwsberichten op de site en een artikel in het pensioenbulletin van juni informeren over de financiële ontwikkelingen.

Gepubliceerd op 16 april 2020