Suikerbieten

De pensioenen van zowel de actieve als de niet-actieve deelnemers van Pensioenfonds Cosun worden per 1 januari 2017 niet verhoogd omdat het bestuur van het fonds in zijn vergadering van 8 december 2016 hiertoe heeft besloten. De financiële positie van het fonds staat indexatie dit jaar niet toe. Het verantwoordingsorgaan staat achter dit bestuursbesluit.

De graadmeter voor het kunnen geven van indexatie is de beleidsdekkingsgraad. Dit is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraad is het verschil tussen de bezittingen en verplichtingen van het fonds. Volgens de wettelijke financiële regels mag het bestuur gedeeltelijk indexeren als de beleidsdekkingsgraad 110% is. Volledige indexatie, ook wel toeslagverlening genoemd, is bij ons fonds mogelijk vanaf een niveau van 125%. Op 30 november 2016, de peildatum voor het bestuursbesluit, was de beleidsdekkingsgraad 109,6%, dus onder het niveau van 110%.

Actieve deelnemers

Bij actieve deelnemers wordt het indexatiebesluit ook gebaseerd op de loonontwikkeling. De ambitie van het fonds is een indexatie toe te kennen die gelijk is aan de stijging van de loonindex. Omdat er in 2016 in de cao geen structurele loonsverhogingen zijn toegekend, is de loonindex 0%. Dit betekent dat er geen indexatie plaatsvindt. Ook de indexatiegarantie van de werkgever is hierdoor niet van toepassing.

Niet-actieve deelnemers

Bij de pensioengerechtigden en gewezen deelnemers is het indexatiebesluit gebaseerd op de stijging van de kosten van levensonderhoud. Graadmeter daarvoor is de CBS prijsindex voor alle huishoudens. De ambitie is 70% van die index als toeslag te geven. De index is in 2016 met 0,42% gestegen. De indexatie voor deze groepen deelnemers dient te komen uit het positieve verschil tussen het vermogen van het fonds en een beleidsdekkingsgraad van 110%. Omdat de beleidsdekkingsgraad onder dat niveau zit, is de indexatie voor de niet-actieve deelnemers ook 0%.

Schrale troost

Het bestuur betreurt dat de pensioenen niet kunnen worden verhoogd en beseft dat dit een teleurstelling is voor alle groepen deelnemers. Het is voor het eerst in een lange reeks van jaren dat het bestuur de pensioenen niet heeft kunnen verhogen omdat de wettelijke financiële regels dit nu niet toestaan. Vanwege de historisch lage rente kunnen de meeste pensioenfondsen per 1 januari 2017 niet indexeren. Hier en daar zijn er bij andere fondsen zelfs zorgen over het moeten korten van pensioenen. Dat is gelukkig bij ons helemaal niet aan de orde, maar dat is wellicht een schrale troost.

Gepubliceerd op 10 januari 2017