Op vrijdag 25 mei 2018 wordt de AVG van kracht. AVG staat voor Algemene verordening gegevensbescherming. Deze nieuwe wet regelt de bescherming van de rechten van personen bij het verwerken van persoonsgegevens. Pensioenfonds Cosun beheert en verwerkt persoonlijke gegevens van ongeveer 3200 deelnemers, pensioengerechtigden en gewezen deelnemers. In dit bericht gaan we kort in op wat het bestuur en het pensioenbureau doen om te voldoen aan de nieuwe wetgeving.

Naast naam, adres en BSN-nummer, hebben we van onze deelnemers onder andere salarisgegevens en ook informatie of er een partner is of een ex-partner. Die gegevens hebben we nodig om nauwkeurig je pensioen te kunnen berekenen, dit vast te leggen in de administratie en te zorgen dat je later het pensioen krijgt waar je recht op hebt. Uiteraard dienen we die gegevens met de grootste zorgvuldigheid te behandelen. Dat deden we al en dat blijven we doen.

Informatie op website

Onder de AVG hebben wij de plicht je te informeren wat we met je persoonsgegevens doen. We hebben daarvoor een speciaal document opgesteld. Dat heet een privacy statement. We hebben het op de website geplaatst. Onderaan dit artikel vind je een rechtstreekse link naar dit privacy statement.

Andere stappen

Daarnaast hebben we nog een aantal andere stappen moeten nemen zoals het opstellen van een register van verwerkingsactiviteiten waarin we vastleggen wat we met de persoonsgegevens van onze deelnemers doen. Verder hebben we verwerkersovereenkomsten gesloten met adviseurs en dienstverleners van het Fonds die ook werken met gegevens van onze deelnemers. Denk daarbij aan de actuaris die pensioenberekeningen maakt, de leverancier van ons administratiesysteem en de drukker van het Pensioenbulletin, die het adressenbestand krijgt om de publicaties te verzenden. In die overeenkomsten leggen we vast dat zij, net als wij, werken volgens de regels van de AVG.

Rechten van personen

Onder de AVG hebben individuele personen meer rechten als het gaat om de verwerking van hun persoonlijke gegevens. Zo hebben zij het recht om in te zien welke gegevens een organisatie van hen heeft en hebben zij het recht die informatie te rectificeren of aan te vullen. Ook hebben zij het recht hun gegevens op te vragen en over te dragen aan een andere organisatie die soortgelijke gegevens verwerkt.

Artikel in het Pensioenbulletin

In het Pensioenbulletin van juni zullen we een wat uitgebreider artikel publiceren over de AVG. Intussen kun op de site het privacy statement inzien.

Klik hier om naar het privacy statement te gaan.

Gepubliceerd op 24 mei 2018