AOW-uitkering

De uitkering uit hoofde van de Algemene Ouderdomswet voor een gehuwde deelnemer, inclusief de vakantie-uitkering en exclusief de eventuele toeslag voor een jongere partner.

Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid in de zin van de WAO of de WIA.

Arbeidstijd

De in de arbeidsovereenkomst vastgelegde arbeidstijd.

Beëindiging van een partnerrelatie

Echtscheiding, ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed, beëindiging van het geregistreerde partnerschap anders dan door de dood of vermissing dan wel omzetting van het geregistreerde partnerschap in een huwelijk, beëindiging van de gemeenschappelijke huishouding anders dan door overlijden of het aangaan van een huwelijk dan wel geregistreerd partnerschap met dezelfde partner als waarmee de gezamenlijke huishouding bestond.

Bestuur

Het bestuur van het Fonds.

Bijzonder partnerpensioen

Het pensioen ten behoeve van de nagelaten ex-partner.

Deelnemer

De werknemer die deelneemt aan de in het pensioenreglement omschreven pensioenregeling. De deelnemer ontleent zijn pensioenaanspraken aan de pensioentoezegging van de werkgever bij wie hij in dienst is.

Deelnemersjaar

Elk jaar dat de werknemer als deelnemer in deze pensioenregeling is opgenomen waarbij een jaar wordt gesteld op 12 maanden en een gedeelte van een maand van 15 dagen of meer als een gehele maand wordt gerekend en waarbij een gedeelte van een maand van minder dan 15 dagen wordt verwaarloosd. Indien een deelnemer in enige periode minder dan de volledige arbeidstijd werkzaam is bij de aangesloten onderneming, wordt voor de vaststelling van het aantal deelnemersjaren die periode slechts in aanmerking genomen naar rato van de geldende deeltijdfactor.

Deelnemingstijd

De deelnemersjaren tussen de toetredingsdatum en de pensioendatum. De deelnemingstijd wordt bepaald in jaren en maanden waarbij een gedeelte van een maand van 15 dagen of meer als een hele maand wordt gerekend en waarbij een gedeelte van een maand van minder dan 15 dagen wordt verwaarloosd. In de deelnemingstijd zijn ook de jaren inbegrepen die door inkomende waardeoverdracht zijn verkregen.

Deeltijdfactor

De verhouding tussen de in deeltijd gewerkte tijd en de normale arbeidstijd die behoort bij een volledige dienstbetrekking bij de werkgever.

Deeltijdwerknemer

De werknemer voor wie de arbeidstijd minder bedraagt dan de arbeidstijd die behoort bij de volledige dienstbetrekking bij de werkgever.

Ex-partner

Onder ex-partner wordt in dit pensioenreglement verstaan:

 1. De man of vrouw van wie het huwelijk met de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde is geëindigd door echtscheiding of door ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed.
 2. De man of vrouw van wie het geregistreerde partner­schap met de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde is geëindigd anders dan door de dood, vermissing of omzetting in een huwelijk.
 3. De man of vrouw van wie de gezamenlijke huishouding met de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde is geëindigd anders dan door overlijden dan wel het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap met dezelfde partner als waarmee de gezamenlijke huishouding bestond.
 4. De man of vrouw die gescheiden is van tafel en bed van de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde in geval van verevening van pensioenen bij scheiding.

Franchise

Het bedrag van het pensioengevend salaris waarboven pensioenaanspraken worden opgebouwd overeenkomstig de bepalingen van dit pensioenreglement.

Gemeenschappelijke huishouding

Er is sprake van een gemeenschappelijke huishouding als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

 1. De gemeenschappelijke huishouding is notarieel vastgelegd in een samenlevingsovereenkomst waarin de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde met het oog op partnerpensioen diens partner als rechthebbende heeft aangewezen en uit een opgave uit de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens dient te blijken dat de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde en de partner op hetzelfde adres wonen.
 2. De gezamenlijke huishouding aantoonbaar reeds tenminste vijf jaar onafgebroken bestaat.

Gewezen deelnemer

Degene wiens deelnemerschap anders dan door overlijden of pensionering is geëindigd en die nog aanspraken jegens het fonds kan doen gelden.

Gepensioneerde

De persoon die recht heeft op een uitkering van ouderdomspensioen van het Fonds.

Het Fonds

Stichting Pensioenfonds Cosun.

Kind

Onder kind wordt in dit pensioenreglement verstaan:

 1. Het kind met wie de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde als vader of moeder in familierechtelijke betrekking staat, mits de familierechtelijke betrekking vóór de pensioendatum is ontstaan.
 2. Het stiefkind of pleegkind dat tot het overlijden van de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde door deze (gewezen) deelnemer of gepensioneerde als eigen kind werd onderhouden en opgevoed, mits dit onderhoud en deze opvoeding zijn aangevangen vóór de pensioendatum.

Met vader of moeder wordt de vader of moeder in de zin van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek bedoeld.

Partnerpensioen

Het levenslange pensioen ten behoeve van de partner van de (gewezen) deelnemer en de gepensioneerde.

Partnerrelatie

 1. De man of de vrouw met wie de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde is gehuwd, krachtens een huwelijk dat is aangegaan vóór de pensioendatum.
 2. De man of vrouw die als partner van de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde is geregistreerd in de registers van de burgerlijke stand op grond van artikel 1:80a van het Burgerlijk Wetboek, krachtens een geregistreerd partnerschap dat tot stand is gekomen vóór de pensioendatum.
 3. De ongehuwde man of vrouw, niet zijnde de geregistreerde partner en niet zijnde een bloed- of aanverwant in de rechte lijn, met wie de onge­huwde (gewezen) deelnemer of gepensioneerde blijkens een notarieel verleden samenlevingscontract gedurende tenminste een half jaar een gezamen­lijke huishouding voert, mits de gezamenlijke huis­houding tot stand is gekomen vóór de pensioendatum. Het samenlevingscontract is niet vereist indien de gezamenlijke huishouding reeds tenminste vijf jaar onafgebroken bestaat. De (gewezen) deelnemer dient de partner schriftelijk bij het bestuur aan te melden. Per (gewezen) deelnemer kan slechts sprake zijn van één partner.

Pensioendatum

De standaard pensioendatum of de datum die in overleg met de (gewezen) deelnemer, met inacht­neming van het bepaalde in het reglement, is vastgesteld als ingangsdatum van het ouderdomspensioen.

Pensioengerechtigde

Degene wiens pensioenuitkering van het fonds is ingegaan.

Pensioengevend salaris

Het jaarinkomen dat je in het voorafgaande kalenderjaar hebt verdiend inclusief de daarop betrekking hebbende eventuele salarisgarantie, de vakantietoeslag, de eindejaarsuitkering, de toeslag voor het werken in ploegen, de afbouwregeling ploegentoeslag, de toeslag voor werk onder zeer bezwaarlijke omstandigheden en de vaste toeslag. Salaris boven € 112.189 (niveau 2021) telt niet mee voor de pensioenopbouw.

Pensioengrondslag

Het pensioengevend salaris min de franchise.

Pensioenovereenkomst

Hetgeen tussen werkgever en werknemer is overeengekomen betreffende pensioen.

Pensioenregeling

De regeling omtrent pensioen tussen een werkgever en werknemers, zoals deze regeling geldt vanaf 1 januari 2014 en de eventueel daaropvolgende wijzigingen.

Pensioenreglement

Het onderhavige pensioenreglement van het Fonds waarin de pensioenregeling van de werkgever is vastgelegd.

Prijsindex

Het percentage waarmee het door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde Consumenten Prijsindexcijfer, Alle huishoudens, zich over de maand oktober ten opzichte van de maand oktober van het jaar daarvoor heeft ontwikkeld.

Restverdiencapaciteit

Het verschil tussen 100% en de mate van arbeidsongeschiktheid.

Statuten

De statuten van het Fonds.

Uitvoeringsovereenkomst

Een overeenkomst tussen de werkgever en het Fonds die voldoet aan de voorwaarden van hoofdstuk 3 van de PW.

Volle wees

De wees van wie de langstlevende ouder of verzorger is overleden.

Wajong

De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

WAO

De Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Wees

Degene die bij overlijden van de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde zijn pensioengerechtigd kind is.

Werkgever

De aangesloten ondernemingen zijn: Coöperatie Koninklijke Cosun U.A. (waaronder: Cosun Beet Company (voorheen: Suiker Unie), Cosun R&D, Shared Service Center ICT en Hoofdkantoor Cosun), Sensus B.V., Limako B.V., Cosun Holding B.V., Stichting IRS en de Stichting Kenniscentrum voeding & suiker.

Werknemer

Degene die krachtens een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek aan een aangesloten onderneming is verbonden, met uitzondering van degene voor wie de arbeidsovereenkomst geldt voor bepaalde tijd met een duur van minder dan twee maanden.

Wezenpensioen

Het pensioen ten behoeve van het (de) pensioengerechtigde kind(eren) van de (gewezen) deelnemer en de gepensioneerde.

WIA

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.