Suikerbiet

De pensioenaanspraken van de actieve deelnemers worden per 1 januari 2022 verhoogd met 2,11%. De pensioengerechtigden en de gewezen deelnemers krijgen per die datum een toeslag van 1,73%.

Anders dan vorig jaar is er dit jaar weer ruimte voor een gedeeltelijke toeslag. Er is een verschil tussen de toeslag voor actieve en niet-actieve deelnemers. Dat komt doordat voor de actieve deelnemers een deel van de toeslag wordt betaald vanuit een premiebijdrage vanuit de werkgever, terwijl de toeslag voor niet-actieve deelnemers volledig vanuit de vrije reserves betaald wordt.

Beleidsdekkingsgraad is bepalend

Jaarlijks beslist het bestuur van Pensioenfonds Cosun of het een toeslag kan geven aan de deelnemers. Dat besluit is afhankelijk van de hoogte van de beleidsdekkingsgraad. Als die beneden de 110% is mag er geen toeslag worden gegeven. Bij een beleidsdekkingsgraad van 125% of hoger mag het bestuur de pensioenen volledig indexeren. Tussen 110% en 125% is een gedeeltelijke toeslag mogelijk. Eind oktober 2021, het meetmoment voor het bestuur, was de beleidsdekkingsgraad 117,6%. Dit betekende dat er ruimte was voor gedeeltelijke toeslagverlening. Het toekenningspercentage is op 50,66% vastgesteld. Dit toekenningspercentage wordt gebruikt om de gedeelte van de loon- dan wel prijsindex dat vanuit de vrije reserves van het pensioenfonds wordt betaald te bepalen.

Toeslag voor actieve deelnemers

De toeslag voor de actieve deelnemers is volgens het pensioenreglement gebaseerd op de loonontwikkeling bij Cosun. Daarbij wordt gekeken naar de loonstijging in het voorgaande jaar. In 2021 bedroeg de totale loonstijging 3,0%. De indexatie voor actieve deelnemers is per 1 januari 2022 2,11%. Hiervan wordt 1,20% betaald vanuit de (extra) premie die de werkgever als gevolg van de garantieregeling betaalt. De overige 0,91% wordt gefinancierd uit de vrije reserves van het fonds.

Toeslag voor niet-actieve deelnemers

De toeslag voor niet-actieve deelnemers (pensioengerechtigden en gewezen deelnemers) is gebaseerd op de prijsindex (CPI, alle huishoudens in de periode oktober 2020 tot oktober 2021). Deze was 3,42%. Op basis van deze maatstaf kon volgens het indexatiebeleid een toeslag worden toegekend van 1,73%. De pensioengerechtigden zien de toeslag meteen verwerkt in hun pensioenuitkering over januari 2022. De toeslag voor niet-actieve deelnemers wordt volledig gefinancierd uit de vrije reserves van het fonds.

Totale kosten

De totale kosten voor het pensioenfonds om de indexatie per 1 januari 2022 te financieren, bedragen circa € 17,5 miljoen. De (actuele) dekkingsgraad daalt hierdoor met 1,8%-punt.

Wetsvoorstel met mogelijkheid voor volledige toeslagverlening

In het laatste kwartaal van 2021 is door Staatssecretaris Wiersma aangekondigd dat bij het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen een amendement wordt toegevoegd waardoor volledige toeslagverlening, onder bepaalde voorwaarden, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022, vanaf een beleidsdekkingsgraad van 105% mogelijk wordt gemaakt. Het bestuur is van mening dat de (eventueel) gegeven mogelijkheden pas kunnen worden overwogen als er sprake is van definitieve wetgeving.

Gepubliceerd op 14 januari 2022