Het bestuur van het Pensioenfonds Cosun (hierna: ‘het Fonds’) is verantwoordelijk voor het opstellen van het beleid. Daarbij zorgt het bestuur ervoor dat de belangen van de deelnemers, arbeidsongeschikten, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden worden gewaarborgd overeenkomstig het doel van het Fonds en de wet. Het bestuur heeft bevoegdheden op basis van de statuten en reglementen van het Fonds. Het beleid en bevoegdheden zijn vastgelegd in de actuariële en bedrijfstechnische nota.

Het bestuur bestaat uit zes bestuurders, twee namens de werkgevers, twee namens de werknemers en pensioengerechtigden en twee onafhankelijke bestuurders. De werknemersbestuurder en de bestuurder namens de pensioengerechtigden beschikken gezamenlijk over eenzelfde aantal stemmen als de werkgeversvertegenwoordiging. De werkgeversbestuurders benoemen de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter. De bestuurders namens de deelnemers en pensioengerechtigden benoemen de secretaris en de plaatsvervangend secretaris.

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Naam Functie Vertegenwoordiging Datum eerste benoeming Einddatum lopende zittingstermijn
Mevr. K. Arnouts Plv. voorzitter Werkgevers 02-02-2021 30-06-2028
Dhr. B. den Hartog Secretaris Onafhankelijk 08-02-2024 01-02-2028
Dhr. T. Kriek Werkgevers kandidaat bestuurder
Dhr. H. Radder Onafhankelijk 01-07-2021 01-07-2025
Dhr. P.W.M. van Veldhoven Voorzitter Werknemers 01-07-2012  30-06-2027
Mevr. C.M.A. Vermeulen-Oninckx Plv. secretaris Pensioengerechtigden 30-07-2020 30-06-2028