Suikerunie

Het bestuur heeft in zijn vergadering van 10 december 2015 een besluit over de toeslagverlening per 1 januari 2016 genomen. Op 17 december 2015 is dit besluit voor advies voorgelegd aan het Verantwoordingsorgaan. Het Verantwoordingsorgaan heeft hierover positief geadviseerd.

Voor actieve deelnemers worden de pensioenaanspraken verhoogd met 2,20%. De pensioenrechten van de niet-actieve deelnemers (gepensioneerden, arbeidsongeschikten en gewezen deelnemers) worden verhoogd met 0,16%.

Beleid

Het bestuur heeft zijn besluit genomen op basis van het sinds 2015 van toepassing zijnde toeslagenbeleid. In dit beleid staat beschreven wanneer en uit welke financiële middelen toeslagverlening kan plaatsvinden. Zo is afgesproken dat toeslagverlening uit de vrije fondsmiddelen pas kan plaatsvinden vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110%. Volledige toeslagverlening kan pas plaatsvinden bij een beleidsdekkingsgraad vanaf circa 125% (dit is de dekkingsgraad waarbij nu en in de toekomst naar verwachting de volledige toeslag kan worden verleend). Bij een beleidsdekkingsgraad gelegen tussen de 110% en 125% wordt een evenredig deel van de maatstaf toegekend.

Actieve deelnemers

De toeslagverlening voor actieve deelnemers wordt in principe betaald vanuit de reglementaire premie die jaarlijks wordt geïnd. Als de reglementaire premie van 28% niet voldoende is om deze toeslagverlening te financieren, betaalt de werkgever een aanvullende premie op basis van een afgegeven garantie. Voor 2016 geldt een toeslaggarantie van 2%. De  werkgever betaalt een aanvullend bedrag zodat een toeslag van 2% gefinancierd kan worden. Het resterende deel van de maximale toeslag zal door het pensioenfonds gefinancierd worden voor zover de financiële positie van het fonds dit toelaat.

De maatstaf voor toeslagverlening aan actieve deelnemers is de CAO-stijging over het afgelopen jaar. De hoogte van de totale CAO-stijging bedroeg 2,77%.

Op basis van de beleidsdekkingsgraad per 30 november 2015 (113,8%), wordt 25,3% van het deel van de maatstaf dat niet uit de premie toegekend kan worden, aan aanvullende toeslag toegekend. Dit betekent dat een aanvullende toeslag vanuit de vrij beschikbare fondsmiddelen wordt gefinancierd ter grootte van 0,20%. De totale toeslagverlening voor actieve deelnemers komt hiermee op 2,20%.

Niet-actieve deelnemers

De toeslagverlening voor niet actieve deelnemers wordt volledig gefinancierd uit (eigen) vrij beschikbare fondsmiddelen. Bij voldoende toereikende middelen wordt maximaal de prijsindex (CPI alle huishoudens periode oktober – oktober) toegekend. De prijsindex is voor 2016 vastgesteld op 0,63%. Op basis van de beleidsdekkingsgraad per 30 november 2015 (113,8%), wordt 25,3% van deze prijsindex aan toeslag toegekend. Dit betekent een indexatie van 0,16%.

Gepubliceerd op 23 december 2015